Wat gebeurt er in de kerkdienst?

Voordat de kerkdienst begint, verzamelen de mensen zich in het kerkgebouw en nemen plaats in de kerkbanken. De kerkdiensten worden bijgewoond door zowel gemeenteleden als andere belangstellenden. De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Centraal in het kerkgebouw staat de preekstoel of ook wel kansel genoemd. Voor de dienst speelt de organist op het orgel. Voor in de kerk hangen de borden waarop de Psalmen staan die we in die dienst zingen. Ook staat op het bord het Bijbelgedeelte aangegeven dat de ouderling zal lezen en dat in de preek centraal zal staan.

Tijdens de kerkdienst zingen we berijmde Psalmen. Deze staan meestal achterin de Bijbels. In onze diensten wordt de Bijbel in de zogenoemde Statenvertaling gebruikt en zingen we de Psalmen in de berijming van 1773. Klik hier voor meer informatie over de Bijbel.

De dienst begint

Als de dienst begint, dan komt de kerkenraad binnen. Dit zijn de predikant, ouderlingen en diakenen. De predikant wordt door een ouderling naar de preekstoel gebracht waar hij de predikant Gods zegen toewenst over het preken en het gebed. Vervolgens is er tijd voor de hele gemeente om in stilte te bidden tot God in een persoonlijk gebed.

Na het persoonlijk gebed wordt er door de predikant een kort gebed gedaan en een zegen uitgesproken over de gemeente. Hierbij breidt de predikant zijn beide armen uit over de gemeente. Na de zegen wordt er een psalm gezongen.

De ouderling die de predikant naar de preekstoel heeft gebracht leest de 10 geboden voor (in de morgendienst) of de geloofsbelijdenis volgens de 12 artikelen (in de avonddienst). Vervolgens wordt het aangekondigde gedeelte uit de Bijbel gelezen.

Het grote gebed

Na het lezen van het Bijbelgedeelte neemt de predikant het woord over van de ouderling en geeft aan voor welke blijde, zorgelijke of verdrietige omstandigheden gebed is gevraagd vanuit de gemeente. Dit wordt de voorbede genoemd. De predikant zal deze omstandigheden ook in zijn gebed benoemen.

De predikant zal vervolgens bidden met en voor de gemeente, waarbij onder andere een zegen wordt gevraagd voor de preek, maar ook alle genoemde omstandigheden aan God worden voorgelegd. Ook worden maatschappelijke en geestelijke zorgen aan de Heere voorgelegd en wordt om hulp en bijstand gevraagd voor alle zieken en zwakken.

Na dit gebed wordt er gezongen. Tijdens dit zingen wordt er geld ingezameld door de diakenen. Door de predikant wordt het doel van de inzameling genoemd. Dit kan zijn voor kosten die gemaakt worden voor het organiseren van de kerkdiensten, maar ook om te voorzien in financiële noden van gemeenteleden. Ook wordt het geld soms besteed aan noodhulp in rampgebieden of aan zending en evangelisatie.

De preek

Na het zingen en inzamelen van de gaven, gaat de predikant over tot de preek. In de preek wordt het gelezen Bijbelgedeelte uitgelegd aan de mensen en wordt er een persoonlijke toepassing gegeven. In elke preek wordt Jezus Christus de Heere, aangewezen als Verlosser en Zaligmaker van verloren zondige mensen. Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven.

Vaak wordt er tussendoor een psalm gezongen als de predikant dat aangeeft. De predikant beëindigt zijn preek met "Amen".

Afsluiting

Na beëindiging van de preek, doet de predikant een gebed waarin wordt gevraagd of God de preek wil zegenen voor iedereen persoonlijk. Vervolgens wordt er opnieuw gezongen door de gemeente.

Aan het eind van de kerkdienst legt de predikant in de naam van God de zegen op de gemeente.

Mocht u eens een dienst mee willen maken, dan bent u elke zondag om 9.30 en om 18.00 van harte welkom in ons kerkgebouw.