De kern van ons geloven

Wat wij belijden en geloven over God is niet gebaseerd op menselijke inzichten, maar op de Bijbel als het Woord van God en op de belijdenisgeschriften die daarop zijn gebaseerd. In de Bijbel heeft God alles verteld wat nodig is voor ons welzijn en behoud. De kern van de boodschap die de Bijbel bevat is alsvolgt:

God heeft alles goed geschapen

God maakt ons in de Bijbel bekend dat alles wat er bestaat door Hem gemaakt is uit niets. Dus ook wij als mens zijn door God gemaakt. Dit maken noemt de Bijbel "scheppen". Dat betekent dat wij alles met God te maken hebben, want wij zijn door Hem geschapen. Wij zijn zeer goed door God gemaakt.

De zondeval

God had de mens met het doel gemaakt dat ze Hem zouden eren in een wereld zonder zonde en ellende. Echter, doordat de eerste mensen (Adam en Eva) ongehoorzaam waren aan God en zélf God wilden zijn, is de zonde in de wereld gekomen en is de mens schuldig voor God. De dood, de ellende en de problemen in de wereld zijn een gevolg van de zondeval. daardoor zijn wij mensen ook ongeschikt geworden om God te dienen zoals Hij dat in Zijn woord van ons vraagt. De Bijbel leert dat uit het hart van de mens allerlei dingen komen die God niet kan verdragen, zoals boze gedachten, doodslag, overspel, enzovoorts. (zie Mattheüs 15 vers 19 en Markus 7 vers 21 en  de Wet van God.)

Jezus Christus

God had om onze ongehoorzaamheid alle mensen aan zichzelf over kunnen laten en kunnen straffen voor hun zonden. Maar in de Bijbel lezen we dat het de wil van God niet is om alle mensen verloren te laten gaan: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem"(1 Joh 4:9). Omdat Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde is gekomen en de straf op de zonde heeft gedragen, is er een weg terug naar God. Een weg van verzoening om weer in harmonie met Hem te leven.

Persoonlijk geloof

Echt geloof met ons hart in deze Verlosser en bekering tot God zijn nodig om persoonlijk in Gods heil te delen. Dat heil betekent dat het weer goed is tussen God en mens. Omdat Jezus de vloek wilde dragen, mogen ongehoorzame mensen weer delen in de vriendschap met God, en dat voor altijd. Wie dat ervaart, verlangt om toegewijd aan God en naar Gods Woord te leven. En zo heeft God ons leven bedoeld! Zonder het geloof in Jezus Christus heeft echter niemand toekomst, daarover is Gods Woord ondubbelzinnig helder en ongekend scherp. Als het nu in dit leven niet tussen God en ons wordt goedgemaakt, zal Gods ongenoegen en toorn voor altijd op ons rusten, dat is ongetwijfeld een ondragelijk lot!

De kerkdienst

Om deze reden klinkt in de kerkdiensten een oproep tot bekering en geloof. Een oproep om onze zonden te erkennen voor God en Hem om vergeving daarover te vragen. God roept mensen tot Zich, en dat doet Hij zo duidelijk dàt mensen ook komen, naar Hem willen gaan luisteren en bij Hem willen horen. Daar zorgt God gelukkig Zelf voor door Zijn Heilige Geest. Door Gods niet te peilen goedheid is vergeving en herstel nu nog mogelijk! Zou dat ons niets te zeggen hebben?