De geloofsbelijdenissen

Als christelijke gemeente geloven wij dat Gods Woord, De Bijbel, volkomen en genoeg is om God te leren kennen. De belijdenisgeschriften, zoals die door de eeuwen heen door de kerk zijn opgesteld spreken na wat Gods Woord ons zegt en leggen Gods Woord eenduidig uit. Daardoor kan onderwijs uit de Bijbel worden gegeven en blijft de kerk onder Gods zegen bewaard voor dwalingen. 

De belijdenisgeschriften uit de vroeg-christelijke kerk die wij onderschrijven zijn:

 • De geloofsbelijdenis van Nicea
 • De apostolische geloofsbelijdenis
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius

Met de kerk van de reformatie zijn wij verbonden door de Drie Formulieren van Enigheid:

 • De Heidelbergse Catechismus
 • De Dortse leerregels
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis van Nicea

De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is het oudste belijdenisgeschrift. Het is het eerste belijdenisgeschrift waarin de christelijke leer volgens de Bijbel werd vastgesteld, namelijk de leer van de menswording van God door Jezus Christus en de drie-eenheid (er bestaat maar één God, maar er zijn drie Goddelijke personen, namelijk Vader, Zoon en Heilge Geest).

Klik hier om de geloofsbelijdenis van Nicea te bekijken.

De apostolische geloofsbelijdenis

Apostolische geloofsbelijdenis. Deze geloofsbelijdenis worden ook wel de 12 artikelen genoemd. Het is een van de korste en een van de oudste geloofsbelijdenis van het christendom. De geloofsbelijdenis van Nicea is opgesteld in het jaar 325 na Christus. De inhoud van de belijdenis luidt alsvolgt: 

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,nedergedaald ter helle;
 5. ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving der zonden;
 11. wederopstanding des vleses;
 12. en een eeuwig leven.

Deze geloofsbelijdenis wordt altijd op zondag in de avonddienst voorgelezen.

De geloofsbelijdenis van Athanasius

De Geloofsbelijdenis van Athanasius is een uiteenzetting van de christelijke leer die wordt toegeschreven aan Athanasius (295-373), aartsbisschop van Alexandrië. De theologie van dit belijdenisgeschrift is sterk verwant aan die in de geschriften van westerse theologen, in het bijzonder die van Ambrosius van Milaan.

De inhoud van de geloofsbelijdenis van Athanasius kunt u hier lezen.

De Heidelbergse Catechismus

De Heidelberger Catechismus is geschreven door Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. In januari 1563 werd de Catechismus door een speciaal bijeengeroepen synode officieel verklaard. De Catechismus is verdeeld in 10 delen met 129 vragen en antwoorden over het geloof. Deze vragen en antwoorden zijn verdeeld in 52 zondagen. Zodoende kan dit vragenboek worden behandeld in de kerkdiensten. Vaak wordt in de avonddienst op zondag een deel van de Catechismus behandeld.

De inhoud van de catechismus kunt u hier lezen.

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, een landelijke vergadering van gereformeerde kerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de Vijf artikelen van de remonstranten, de Dordtse Leerregels worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd.

De inhoud van de Dordtse Leerregels kunt u hier lezen.

De Nederlandse geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is in 1561 opgesteld door Guido de Brès. Deze belijdenis is oorspronkelijk bedoeld als uitleg aan de Spaanse koning (Filips II) van de inhoud van het christelijke geloof,  volgens de reformatorische of calvinistische beginselen.

De inhoud van de Nederlandse geloofsbelijdenis kunt u hier lezen.