De Bijbel

In de gemeente en in de kerkdiensten staat alles centraal rondom de Bijbel. Dit wordt symbolisch ook gezien in het kerkgebouw, waar de Bijbel centraal op de preekstoel ligt. Wij zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, zoals ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis is opgenomen:

"Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil van mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben (het) gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften."

De Bijbel is een verzameling van verschillende boeken. Het woord Bijbel zelf betekent dat ook.

De Bijbel is in twee delen verdeeld:

  • Het Oude Testament
  • Het Nieuwe Testament,

Het Oude Testament

Het Oude Testament wordt ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees. Het Oude Testament bevat de volgende boeken:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is geschreven gedurende de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. Het Nieuwe Testament bevat de volgende boeken:

Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring.

U kunt de Bijbel ook online lezen. Klik hier om de online versie van de Statenvertaling te bekijken.